Parità di genere, CNA Ferrara conquista la certificazione